- شش تا از دندان هات پوسیده و باید ترمیم بشه، یکیشون رو باید بکشیم، دو تایشان هم کارشان بیخ پیدا کرده و باید عصب کشی شوند.

خودکارش را سریع روی برگه حرکت می دهد:

- برای کِی نوبت بزنم؟

- هزینه ش...

- خب اینجا یک بیمارستان است. تو هم که دفترچه داری پس نگران نباش. ترمیم معمولی نود الی صد و بیست تومان و عصب کشی سیصد و ده تومان. دیگه خودت حساب کن مجموعش را.

زن روسری اش را مرتب می کند:

- من برم یه حساب کتاب کنم. برمی گردم... با اجازه.

- خانوم عکس دندونا تون!

زن برمی گردد، نیم نگاهی به عکسِ ولو شده روی میزِ سفید می اندازد و به راهش ادامه می دهد.